Atık suyun buharlaştırılması

Çoklu Etkili Evaporatörler
İşin mühendisliğinin tanımlandığı şekliyle çok etkili bir evaporatör, suyu buharlaştırmak için buhardan gelen ısıyı verimli bir şekilde kullanmak için tercih edilen bir cihazdır.

Çok etkili bir buharlaştırıcıda su, her biri bir öncekinden daha düşük bir basınçta tutulan bir dizi kapta kaynatılır. Basınç azaldıkça suyun kaynama sıcaklığı düştüğü için, bir kapta kaynayan buhar bir sonrakini ısıtmak için kullanılabilir ve yalnızca ilk kap (en yüksek basınçta) harici bir ısı kaynağı gerektirir. Teoride, evaporatörler keyfi olarak çok sayıda aşama ile inşa edilebilirken, yediye kadar etkinin kullanıldığı kimyasal geri kazanım sistemleri gibi sıvının istenen ürün olduğu sistemler dışında, dörtten fazla aşamalı evaporatörler nadiren pratiktir.


Uygulama:

Makine, hayvansal atık su ve idrar, Peynir altı suyu, Bulgur kaynatma suyu, gibi atık suları buharlaştırıp bertaraf veya geri kazanım işinde kullanıldığının yanında

glikoz, nişasta şekeri, oligoz, maltoz, sorbierit, süt, meyve suyu, C vitamini, maltodekstrin ve diğer sulu çözeltilerin konsantrasyonunda (yoğunlaştırılmasında) yaygın olarak kullanılabilir. Ayrıca gurme tozu, alkol ve balık unu endüstri alanı gibi sıvı atık bertarafında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Üstün avantajı, sürekli çalışmayı ve düşük sıcaklıkta buharlaşmayı yerine getirebilmesi noktasında yatmaktadır. 

Düşük kayıpla enerji ve zaman tasarrufu sağlar ve kaynatılan gıda maddesinin rengini, kokusunu ve beğenisini maksimuma çıkarır. Sürekli üretim gereksinimlerini karşılayabilir. Bu ürün ağırlıklı olarak gıda yoğunlaştırma ve ilaç, biyokimyasal ilaç, tarım ve yardımcı ürünlerin daha fazla işlenmesi, sağlık içecekleri, meyve suyu, ince kimyasal, hafif sanayi, PRO-çevre vb. sektörlerde kullanılmaktadır.

SJM evaporatör serisi (üç etkili düşen film evaporatör), malzemenin farklı özelliklerine göre özel proses akışının düzenlenmesine izin verir. Ayrıca müşterinin özel ihtiyacına göre tasarlanabilir.

karakteristik:

A. Buharlaşma kapasitesi: 500Kg/h’den 80T/h’ye

B. Temas malzemesi: Detaylı hammaddeye göre.

C. Tek etkili, iki etkili, üç etkili ısıtıcı, tek etkili, iki etkili, üç etkili ayırıcı, ön ısıtıcı, kompozit kondenser, sıcak pres pompası, vakum pompası, ürün pompası, dalgalanma tankından oluşan ekipman, elektrik dolabı, çalışma masası ve tüm boru hatları ve vanalar.

D. Düşük buhar tüketimi, 1 kg buhar ile 3,5 kg suyu buharlaştırır. Eşit ısı ve yüksek ısı transfer verimliliği;

E. Düşük buharlaşma sıcaklığı. Jet tipi sıcak pres pompası ile tek etkili ısıtıcıya yeniden solunan dolaylı buharın bir kısmı, ısıyı tam olarak kullanabilir ve buharlaşma sıcaklığı nispeten daha düşüktür.

F. İşlem vakum durumundadır, sıcaklık nispeten düşüktür, bu nedenle evaporatörde ölçekleme yapmak kolay değildir.

G. CIP Sistemi ile donatılabilir, tüm ekipmanların temizlenmesi kolaydır ve ölü açı olmamasını sağlar

H.  Tam bir konfigürasyon, çalıştırma, izleme ve kontrol fonksiyonu ile PLC ile donatılmıştır. Sistem, besleme miktarının, ısıtma sıcaklığının, besleme ve boşaltma konsantrasyonunun ve ekipmanın temizlenmesinin otomatik kontrolünü sağlamak için iletişim arayüzü, ekran alarmları, baskı raporları, kontrol bölümü içerir.

proje

1. bir anahtar teslimi tüm set ekipman, basit ekipman, daha az işçi, daha az alan, daha az maliyet.

2. Günde 1000L-1000000L %96-99.9 alkol (etanol) üretebilir.

3. Nişasta veya şeker maddesi içeren Mısır, buğday, manyok, melas, pirinç, patates, hurma, pancar, şeker kamışı vb.

4. Anahtar teslim sistem veya bölüm kısmını yapabiliriz.

5. Eski alkol (etanol) üretim hattını iyileştirebilir ve yeniden inşa edebilir.

Ülkemizdeki büyük baş küçük baş hayvan sayısı TUİK Verileri.
Ülkemizdeki büyük baş küçük baş hayvan sayısı TUİK Verileri.

Hayvancılık faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hayvansal atıklar, kontrollü atık yönetimi uygulanmadığı takdirde
yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilmektedir. İklim koşulları, atık karakteristikleri, yemleme
tekniği ve atık yönetiminde uygulanan teknikler gibi faktörlere bağlı olarak bu atıkların çevreye olan olumsuz etkileri değişim göstermektedir.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğrudan su kaynağına ulaşmaları,
gübre yığınları, barınaklar ve açık yemleme alanlarından gelen yüzey akış suları, gübre depolama yapılarından oluşan sızıntılar,
depolama alanlarının sular altında kalması, gübre uygulanan alanlardan ve meralardan gelen yüzey akış suları içme suyu kaynaklarını tehdit etmektedir.
Hayvan barınaklarında oluşan gübre ve idrar, birlikte ve belirli ölçülerde kullanıldığında
toprağın yapısını iyileştirmek ve bitkisel üretimi artırmak amacıyla değerlendirilen ticari madde olarak önem kazanmaktadır.

çalışan bir Evaporatör ile harcanan su buhar ve elektrik tüketimi (kabaca)


Kullanımı belli ölçüleri aştığında ise bitkisel üretim miktarı, ürün niteliği, toprak yapısı, yer altı ve yer üstü suları olumsuz yönde etkilenmeye başlar.
Gübrede bulunan ve toprak üzerinde biriken nitrat; toprak, topografya, iklim vb.
koşullara bağlı olarak değişen miktarlarda yıkanarak toprağın derinliğine hareket eder ve çoğunlukla da yüzey ve yer altı su kaynaklarına karışır.
Tarımsal alanlara yakın olan bölgelerde yer altı su kaynaklarında nitrat kirliliği önemli bir problem olarak göze çarpmaktadır.
Bu bölgelerde bulunan kuyulardaki nitrat seviyeleri insanlar ve hayvanlar için tehlikeli seviyelere çıkabilmektedir.
Hayvan gübresi içindeki fosfor, çökelme/birikme özelliği nedeniyle toprak üzerinde kaldığından yer altı sularına çok nadir ulaşmaktadır ancak
yüzeysel su kaynaklarını ötrofikasyon açısından tehdit etmektedir. Hayvansal atıkların içerisinde bulunan azotlu maddelerden
meydana gelen amonyak ve yüksek BOİ konsantrasyonları balıklar için toksik etki oluşturarak ölümlerine neden olmaktadır.
Hayvansal atıklar ve gübre içerisindeki enterik bakteriler (E. coli O157:H7 ve Campylobacter jejuni, Salmonella enterica vs.)
ile Cryptosporidium ve Giardia gibi protozoalar ve virüsler yağış ve taşkınlarla yıkanma neticesinde
su kaynaklarına ulaşarak mikrobiyal kalitenin bozulmasına neden olmaktadır.
Hayvancılık nedeni ile su kaynakları için tehdit oluşturan bir diğer potansiyel kirlilik kaynağı silaj sızıntı suyudur.
Silaj suyu asidik olup (pH yaklaşık 4) yüksek BOİ, amonyak-N, fosfor, potasyum ve organik karbon konsantrasyonlarına sahiptir.
Bu atıklar, özellikle toprağın ıslak dönemlerinde büyük bir tehlike oluşturmaktadırlar.
İyi yalıtılmamış toprak silolarında meydana gelen sızmaların göl ve nehirlere karışması durumunda sucul hayatı olumsuz etkilemekte,
taban suyuna ulaşması durumunda içme suyu içinde büyük tehlike . Yapılan çalışmalarda organik gübre uygulanan
yem bitkileri ve tahıl yetiştirilen arazilerden gelen drenaj sularının boşaltıldığı
nehirlerde ortalama olarak 80 mg/L konsantrasyonlarında azot, 50-80 g/L konsantrasyonlarında BOİ bulunduğu tespit edilmiştir.
Hayvansal atıklar, belirli alanlarda kullanımlarından ötürü yüksek miktarda veteriner ilaçlarını içerebilir.
Kentsel atıksulardan çok daha fazla miktarda antibiyotik veya bunların aktif bileşenleri gibi çeşitli farmasötikler,
su kaynaklarına ulaşarak sucul canlılarda önemli toksik etkilere neden olmakta ve antibiyotik direncini arttırabilmektedir.

3 lü sistem evaporatör
3 lü sistem evaporatör

1 Atık suların arındırılması ve arıtılan suyun yeniden kullanılması Gıda Endüstrisinde Su Tüketimi
Gıda işleme yöntemlerinin çoğunda yıkama, durulama, ısıtma, haşlama, pastörizasyon, soğutma, dondurma, buhar üretimi, gıda üretiminde kullanılan madde olarak ve temizlik, sanitasyon ve dezenfeksiyon amaçlı olarak su kullanılmaktadır. Bu nedenle, gıda endüstrisi yüksek miktarda su tüketimi ile karakterize edilmiştir. Çok çeşitli kullanım alanları olması bakımından, her kullanım alanına göre de suyun kalitesi farklılık gösterir. Suyun kalitesi ve kullanımı için teknik gereksinimlere bağlı olarak, su daha farklı ihtiyaçları karşılamak için de ayarlanabilir.
Gıda üretiminde su, ürün bileşiminde bulunmasının yanında gıda proseslerinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Suyun içilebilir kalitede olup olmadığının anlaşılabilmesi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Suyun geri dönüşüm ve yeniden kullanımı, gıda işlemesinde gerekli olan su miktarını önemli ölçüde azaltır. Bunun için gıda işleme sırasında farklı aşamalarda farklı amaçlar için kullanılan suyun belirli işlemler sonucunda hazırlanması gerekir. Bu işlemler suyun yumuşatılması, filtre edilmesi, klorlanması, klorun giderilmesi, bazı durumlarda demir ve mangan giderilmesi gibi çeşitli işlemleri içerir.
2 Atık Suyun azaltılması
Gıda üretiminde kullanılan suyun gerçek maliyeti, tedarik maliyeti artı bertaraf maliyeti artı atık olarak ürünün potansiyel gelir kaybıdır. Gıda üreticileri tatlı su tüketimi ve atık su oluşumunu azaltmak için çeşitli stratejiler uygularlar:

  1. Birim işlemlerin daha az su kullanılacak şekilde geliştirilmesi: Örneğin; sebze ve meyve konserve teneke kutuları ve cam kavanozlarını temizlemek için buhar kullanımı, domateslerin geleneksel taşıyıcı bantlar ve püskürtmeli yıkayıcı yerine döner kauçuk diskler yardımıyla temizlenmesi vb.
  2. Fabrika içindeki su devresinin optimizasyonu: Örneğin; gıda işleme sırasında kontrolsüz su kullanımını azaltmak ve tasarımı geliştirmek.
  3. Doğrudan geri dönüşüm veya yeniden kullanımı: Gıda işletmesinin farklı birim operasyonlarında, suyun potansiyel kaynaklarını yeniden kullanılmak amacıyla suyun karakteristik özellikleri değerlendirilerek seçmek. Atık suyu buharlaştırma (vakumlu evaporatör sistemi ) ile kesin çözüm getiriyoruz.whatsApp için Tıklayın.

Çoklu etkili buharlaştırma sistemi, ünitelerden çıkan buharın bir sonraki üniteye ısı kaynağı olarak beslenebilmesi için üniteler seri olarak düzenlenmiştir. Her birim çağrı efekti. Bir evaporatör sisteminin ekonomisini etkileyen başlıca faktör, etkilerin sayısıdır. Efektlerin sayısını artırarak bir evaporatör sisteminin ekonomisini artırabiliriz. Çok etkili bir buharlaştırıcının ilk etkisi, ham buharın beslendiği etkidir. Birinci etkiden elde edilen buharlar, başka bir etki için bir ısıtma ortamı görevi görür. Çok Etkili Evaporatörlerde ölü buharları kullanmak için TVR veya MVR kullanılır. Bir evaporatör için maksimum kaynama sıcaklığı, ilk aşamada 70C ve son aşamada 4C’dir.

Faydalar

  • Besleme, yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket eder, bu nedenle beslemenin pompalanması gerekli değildir.
  • Ürün en düşük sıcaklıkta elde edilir. Konsantre ürün en düşük sıcaklığa maruz bırakıldığından, bu yöntem kireç oluşturan sıvılar için uygundur.
  • Soğuk besleme için uygun değildir, çünkü efekt-1’deki buhar girişi beslemenin sıcaklığını yükseltir ve buharlaşma gizli ısısı olarak az miktarda ısı sağlanır. Bu nedenle üretilen buhar miktarı sağlanan buhar miktarından daha az olacaktır.
  • Efekt-1’de daha düşük miktarda buhar, sonraki efektte daha düşük miktarda buhar üretir. Bu nedenle genel ekonomi daha düşüktür.


                                         Sipariş için irtibata geçiniz

Fabrika-ALİ Paslanmaz Çelik Mamülleri Ali BATUM Demirciler Sanayi Sitesi 2. Yol No: 32 Zeytinburnu  / İSTANBUL

İş Tel:0(212)546 5268- WatsApp,Gsm:0(544) 722 56 69 Gsm: 0(532) 658 13 65

https://wa.me/905447225669